Slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů 19.1.2020. Hlavním celebrantem byl v tento sváteční den o. Robert Jasiulewicz OSPPE, farní vikář farnosti Plzeň-Bory.

Osmý den novény k sv. Pavlu, prvnímu poustevníkovi a patronu řádu Paulínů. Mše svaté přes zimní oddobí od pondělka do soboty (mimo ohlášené slavnosti) jsou slouženy v teple v kapli na faře :).

Při poutním zájezdu 11.1.2020 jsme navštívili Turzu - slezskou Fatimu a vánočně vyzdobenou Jasnou Horu, která se připravovala na slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů.

Do Tříkrálové sbírky 2020 se v Přívoze zapojilo 5 skupinek a 24 dětí.

Repríza vánoční hry Anděl Desiderio 6.1. v 18:00. Pro děti hráli dospělí farníci a sestry Matky Terezy. Děkujeme!

Slavnost Zjevení Páně - Tří králů 6.1.2020; žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů. Foto z večerní mše svaté v kostele.

Vánoční zpívání dětské scholy ve farní kapli 4.1.2020 v 18:00 hodin: 11 dětí, 11 písniček a více než 11 hudebních nástrojů (Foto: otec Dominik).

Vánoční divadlo Anděl Desiderio připravili pro děti dospělí farníci a sestry Matky Terezy. Premiéra 27.12. v 18:00 hodin, repríza 6.1. v 18:00 hodin v kostele v Přívoze.

Vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi na Štědrý den 24.12.2019 v 15:00 hodin v kostele.

O čtvrté neděli advetní 22.12.2019 skauti oddílu Ludgeřovice přinesli slavnostně při mši svaté v 10:30 Betlémské světlo. Děkujeme za jejich službu.

Anděl Desiderio - dospělí nacvičují vánoční hru pro děti.

Poutní mši svatou o slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8.12.2019 sloužil o. Lukáš Dořičák, novokněz působící ve farnosti Ostrava-Zábřeh. Po mši svaté čekalo na děti překvapení... :-)

Na první letošní adventní průvod s lucerničkami a sobotní roráty 7.12.2019 si přivstalo 12 dětí.

Zajímavá přednáška Mgr. Niny Novákové "Na rozcestí aneb nejen o Istanbulské úmluvě" ve farní kapli 3.12.2019.

Sobota na víkednové duchovní obnově 22.-24.11.2019 Školy křesťanského života a evangelizace v Hodoňovicích.

Na faře v Přívoze se dne 20.11.2019 setkalo osobně 5 otců Paulínů. Volili delegáta (a jeho zástupce), který je bude zastupovat při volbách nejvyššího představeného Řádu Paulínů v březnu 2020.

Umývaní oken a dveří na faře 19.11.2019... děkujeme!

Biblického dne ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 9.11.2019 se účastnilo 8 dětí z naší farnosti. Tři z nich - Martinka, Marek a Dušan se také účastnily Biblické olympiády, ve které získaly pěkné 7. místo, blahopřejeme!

Průvod světla žáků 2. stupně CZŠ Přemysla Pittra vedl od školy do našeho kostela. Modlitbou za zemřelé provázel o. Dariusz Sputo, školní kaplan. Akce se konala 1.11.2019 dopoledne.

Večerní mše svaté o svátku Všech svatých 1.11.2019 se účastnilo 29 zástupců z řad svatých a blahoslavených :-). Foto: Tomáš Sládeček.

Adorace, přímluvná modlitba a večer chval v předvečer slavnosti Všech svatých 31.10.2019.

Jeden den podzimních prázdnin 27.10.2019 strávily děti se sestrami Matky Terezy na Nové Šanci.

"Milión dětí se modlí růženec" za jednotu a pokoj ve světe a misie u sester Misionářek Lásky 18. října v 18:15.

Svatá Hedvika a dvě země - povídání pro děti z náboženství 16.10.2019.

Jubilejní 20. ministrantské pouti na Hukvaldech 12.10.2019 se účastnilo 8 ministrantů naší farnosti spolu s otcem Dominikem a Honzou.

Slavnost svatého Václava, tradiční svatováclavský jarmark na náměstí před přívozským kostelem. "Svatého Václava" v kostele přivítal a odpolední bohoslužbu vedl o. Libor Botek, ostravský děkan.

V neděli 22. září bylo na farní zahradě setkání manželů u grilovačky. Setkávání manželů a mše svatá za manžele bude bývat vždy 22. dne v měsíci (22. květen je památka sv. Rity).

V neděli 8. září proběhlo setkání manželů společenství Equipes Notre-Dame. Při mši svaté v 10:30 bylo zasvěcení manželů Panně Marii. Foto: Leszek Gerste.

Hlavním celebrantem mše svaté oslav svátku Matky Terezy byl Mons. Martin David, pomocný biskup (foto Tomáš Sládeček). Po mši svaté zahrály děti divadlo o sv. Tarsiciovi, pak následovalo setkání na farním dvorku.

Děti nacvičují program, který předvedou během oslav svátku sv. Matky Terezy 5.9.2019.

Při první nedělní zářijové mši svaté v 10:30 proběhlo tradiční žehnání aktovek a školních potřeb.

Druhý turnus příměstského letního tábora sester Misionářek Lásky spolu s bohoslovci ze Slovenska a Verčou z Čech proběhl v termínu od 12. do 15.8.2019.

Oslavy 120 let výročí posvěcení kostela v Přívoze, 25 let působení Paulínů. Hlavním celebrantem mše sv. 11.8.2019 v 10:30 byl o. biskup František Václav Lobkowicz. Foto: Tomáš Sládeček.

Hlavním celebrantem mše sv. 10. srpna v 17:00 hodin byl o. Wiesław Zając, představený kláštera Paulínů v Trnavě (SK). O. Wiesław působil v Ostravě v letech 1994-1998.

První turnus příměstského letního tábora sester Misionářek Lásky spolu s holkami ze Španělska proběhl v termínu od 31.7. do 2.8.2019.

V pondělí 22. července navštívili ministranti spolu s o. Dominikem dinopark.

V pondělí 22. července po ranní mši svaté vyšli poutníci již podeváté na pěší pouť z Přívozu do Čenstochové.

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václavem na Prašivé 1.7.2019.

Dobrý pastýř - divadlo dětí o životní cestě sv. Vojtěcha, premiéra 27.6.2019.

Slavnost Těla a Krve Páně 20.6.2019 jsme oslavili průvodem kolem kostela.

Svatodušní bdění 8.6.2019: posezení při vaječině, adorace Nejsvětější svátosti, chvály, mše svatá...

Poprvé se s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání dne 26.5.2019 v 10:30 setkali Patrik, Honzík, Marcelka, Martínek a Andrejka.

Noc kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie: koncerty, divadlo, výstavy, setkání, program pro děti, modlitba...

Duchovní obnovy ve farnosti 17. - 19. 5. 2019 (o. Adam Rucki a škola Marie)

Poutní zájezd do Koclířova - Českomoraské Fatimy 18. 5. 2019.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně, mše svatá v 10:30 pro rodiny s dětmi 21. 4. 2019.

Jak jsme v naší farnosti slavili vigilii na Bílou sobotu 20. 4. 2019.

Velký pátek 19. 4. 2019 v našem kostele: dopoledne Křížová cesta, večer bohoslužba na památku Umučení Páně.

Dopoledne na Zelený čtvrtek 18. 4. 2019. se sešli kněží v katedrále při Missa chrismatis. Večer v našem farním kostele byla mše svatá na památku Večeře Páně.

Ve středu 17. 4. 2019 jsme s dětmi na faře slavili paschu - velikonoční večeři.

Květná neděle v naší farnosti. Fotky z ranní a dopolední mše sv. ve farním kostele a z odpolední mše sv. u sester Matky Terezy.

Děkujeme otci Dominikovi a hercům za přípravu divadla Zraněný Pastýř 13. 4. 2019. Repríza představení se chystá na Noc kostelů 24. 5.

Pár fotek z pondělního jarního úklidu kostela a fary 8. 4. 2019.

Herci pod vedením otce Dominika se pilně připravují na divadelní hru Zraněný Pastýř. Premiéra bude 13. 4. 2019.

Lamačské chvály v kulturním domě v Hlučíně 5. 4. 2019.

Při nedělní mši svaté 31.3.2019 v 8:00 jsme si připomněli narozeniny o. Franciszka, administrátora farnosti a v 10:30 také jubileum pastoračního asistenta Honzy.

Sobotní (23.3.2019) cesta na horu - Křížová cesta s dětmi.

Duchovní obnova školy Marie probíhala 15.-17.3.2019 na faře, nedělní mše svatá s postní katechezí pro děti.

Popeleční středa 6. 3. 2019. Ranní a večerní mše svatá, celodenní adorace, Křížová cesta s dětmi.

Návštěva zoo v rámci tříkrálového poděkování Charity Ostrava 2.3.2019.

Pohádkového karnevalu v sobotu 23. února ve velké tělocvičně CZŠ Přemysla Pittra se zúčastnilo kolem 40 dětí.

V pondělí 11. února při mši svaté v 10:00 hodin ve farní kapli byla udělována svátost pomazání nemocných.

V neděli 10. února bylo na faře setkání pro scholy u společného oběda.

O jarních prázdninách 8. února sestry Misionářky Lásky podnikly s dětmi výlet do Hodoňovic.

Při prázdninovém výletě 6. února do Teplic nad Bečvou a Hranic na Moravě si děti kromě sněhu užily prohlídku jeskyní, muzea a židovské synagogy.

Svatoblažejské požehnání na závěr mše svaté 3.2.2019 v 10:30.

Hlavním celebrantem při ranní a dopolední mši svaté o poutní slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka 20. 1. 2019 byl o. Tadeusz Słoniak, který se přijel za námi podívat z Polska.

Do služby ministranta byli 23. 12. 2018 při mši svaté v 10:30 uvedeni Marek, Lukáš, Dušan, Gejza a Honzík.

Poslední adventní sobotní roráty pro děti 22. 12. 2018.

Poutní slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie: Svatá hodina v kapli, mše sv. s o. Janem Plačkem, koncert Podľa Božej mapy (SK).

První neděle adventní. Mše svatá v 10:30 s žehnáním adventních věnců a překvapením.

Přívozským kostelem a náměstím prošel 31.10.2018 průvod svatých.

Oslavy svátku sv. Matky Terezy 5.9.2018: mše svatá, divadlo, pohoštění...

Roráty s dětmi v roce 2017.

Fotografie farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 2010-2017.