Oznámení

OZNÁMENÍ
na 19. týden v mezidobí 12. - 18. srpna 2018

V úterý 14. srpna je památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka.

Ve středu 15. srpna slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek a výročí posvěcení našeho kostela. Mše svaté budou slouženy v 7 a 17 hodin. Celebrantem večerní mše sv. bude o. David Powiesník, kaplan z Moravské Ostravy. Po večerní mši sv. srdečně zveme na setkání na farním dvorku.

V pondělí 13. srpna v 16 hodin bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a pak v 16:30 hodin mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále.

V naší farnosti dojde ke změně v obsazení kněží. 19. srpna se rozloučíme s o. Tadeuszem, který odchází do farnosti sv. Barbory v Čenstochové. Následující neděli 26. srpna přivítáme o. Dominika Partyku, který přijede z Toruně.

Vzadu na stolku můžete ještě dnes podpořit svým podpisem petici pro ochranu manželství. Petice má podporu našich biskupů.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

Na svátost manželství se připravují: Roman Horváth, Lucie Ježová a Martin Kroščen, Patricie Holubová.

 

OZNÁMENÍ
na 18. týden v mezidobí 5. - 11. srpna 2018

V pondělí 6. srpna je svátek Proměnění Páně.

Ve středu 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze.

Ve čtvrtek 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

V pátek 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

V sobotu 11. srpna si připomínáme památku sv. Kláry, panny.

Vzadu na stolku je možnost podpořit svým podpisem petici pro ochranu manželství. Petice má podporu našich biskupů.

Děkujeme všem, kteří pečují o náš kostel.

Děkujeme účastníkům 8. pěší pouti na Jasnou Horu, a také všem, kteří poutníky doprovázeli svými modlitbami.

Dnes po ranní mši svaté se sejdou členové živého růžence.

V naší farnosti dojde ke změně v obsazení kněží. 19. srpna se rozloučíme s o. Tadeuszem a 26. srpna přivítáme o. Dominika Partyku.

 

OZNÁMENÍ

na 17. týden v mezidobí 29. července – 4. srpna 2018

V úterý 31. července je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Ve středu 1. srpna je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

V sobotu 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba prvosobotního večeřadla začíná v kostele v 15:15.

Příští neděli se po ranní mši svaté sejdou členové živého růžence. 

V pondělí 30. července je den modlitby a postu za farnost 24/1. Vzadu na stolku se můžete zapsat do rozpisu na modlitbu.  Adorace na tento úmysl proběhne v našem kostele v pondělí od 18 do 21 hodin. 

Čeští a moravští biskupové doporučují k podpisu petici pro ochranu manželství. Text petice a podpisové archy jsou vzadu na stolku.

 

OZNÁMENÍ
na 16. týden v mezidobí 22. - 28. července 2018

V pondělí 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Ve středu 25. července slavíme svátek sv. Jakuba, apoštola.

Ve čtvrtek 26. července si připomínáme památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

V pátek 27. července památku sv. Gorazda a druhů.

V pondělí 23. července po společné mši svaté v 7:00 hodin vyjdou poutníci na 8. pěší pouť do Čenstochové, která potrvá až do 28. července. Pamatujte prosím na poutníky v modlitbě.

Příští neděli 29. července se bude při ranní mši svaté zpívat latinské ordinárium.

V pondělí 30. července je den modlitby a postu za farnost 24/1. Vzadu na stolku se můžete zapsat do rozpisu na modlitbu.

Čeští a moravští biskupové se jednomyslně shodli na podpoře petice pro ochranu manželství, ve které se definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy. Za peticí stojí Aliance pro rodinu, a zve k podpisu. Reagují tak na snahy poslaneckého návrhu tzv. manželství pro všechny. Petice je vzadu na stolku. Podle zákona ji mohou podepsat všichni občané i cizinci zdržující se na území ČR (není omezena věkem, pouze schopností porozumět předmětu petice a souhlasem s jejím požadavkem).

 

OZNÁMENÍ
na 15. týden v mezidobí 15. - 21. července 2018

V pondělí 16. července slaví naše diecéze svátek výročí posvěcení katedrály.

V pondělí 16. července je poutní slavnost k Panně Marii Karmelské na Slezské Ostravě. Plakátek je ve vývěsce.

 

OZNÁMENÍ
na 14. týden v mezidobí 8. - 14. července 2018

V středu 11. července je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Mše svaté za uzdravení, smíření a odpuštění (druhé pátky v měsíci) během letních prázdnin nebudou.

V pondělí 16. července je poutní slavnost k Panně Marii Karmelské na Slezské Ostravě. Plakátek je ve vývěsce.

Pěší pouť naší farnosti do Čenstochové se uskuteční ve dnech 23.-28. července. Pokud uvažujete se přidat, přihlaste se co nejdříve. Plakátek s informacemi je ve vývěsce.

 

OZNÁMENÍ
na 13. týden v mezidobí 1. - 7. července 2018

V úterý 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.

Ve čtvrtek 5. července slavíme slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy – doporučený svátek. Mše svaté v kostele v 8:00 a 17:00.

Na Velehradě se konají 4. - 5. července Dny lidí dobré vůle. http://www.velehrad.eu.

V pondělí 2. července je setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé. Plakátek ve vývěsce.

Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je od 15:15 hodin.

Srdečně zveme na pěší pouť do Čenstochové. Přihlásit se můžete do 8. července. Plakátek s informacemi je ve vývěsce.

Sbírka poslední neděle měsíce června na opravy činila 5.619,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Dnes po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.

 

OZNÁMENÍ
na 12. týden v mezidobí 24. - 30. června 2018

Dnes 24. června slavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Ve čtvrtek 28. června je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

V pátek 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

V pondělí 25. června je den modlitby a postu 24/1 za farnost. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku. Adorace na tento úmysl bude od 18 do 21 hodin v kostele.

V úterý 26. června bude mít o. Bogdan Stępień v rámci cyklu naroVinu přednášku o rozlišování duchů. Plakátek je ve vývěsce.

Na sobotní odpoledne 30. června zveme děti na dětský den. Akce nabídne seznámení s volnočasovými aktivitami, které nabízí naše farnost dětem. Na akci je třeba si vyzvednout vstupenku. Bližší informace jsou ve vývěsce.

Příští neděli bude po ranní mši svaté setkání živého růžence.

Sbírka na TV Noe z minulé neděle činila 7.088,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Ještě dnes je možnost podpořit svým podpisem petici proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Petice má podporu České biskupské konference.

Srdečně zveme na pěší pouť do Čenstochové, která se letos uskuteční od 23. do 28. července. Plakátek s informacemi je ve vývěsce.

Děkujeme všem, kteří se starají o náš kostel.

 

OZNÁMENÍ
na 11. týden v mezidobí 17. - 23. června 2018,

Ve čtvrtek 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Také dnes je možnost podepsat petici proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Její 12 článek zní: Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. V článku 14 je pak zmíněna indoktrinace genderové ideologie na školách.
Kdo nesouhlasí s tím, že by jeho vnímání rolí muže a ženy bylo označeno za příliš tradiční a stereotypní a kvůli tomu vymycované, může podepsat tuto petici vzadu na stolku. Petice má podporu České biskupské konference. Více také na internetu: http://cze.ceinspiration.eu

V sobotu 23. června budou v evangelickém kostele (u Husova sadu) chvály vedené skupinou TimothySK. Informace jsou na plakátku ve vývěsce.

V neděli 24. června se bude při mši svaté v 8 hodin zpívat latinské ordinárium.

Příští pondělí 25. června je den modlitby a postu 24/1 za farnost. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku. Můžete se zapsat na určitý čas a modlit se na tento úmysl. Adorace bude od 18 do 21 hodin.

V úterý 26. června bude další přednáška z cyklu naroVinu o rozlišování duchů. Přednáší P. Bogdan Stępień. Plakátek je ve vývěsce.

Na sobotní odpoledne 30. června pro děti připravujeme dětský den formou seznámení se s volnočasovými aktivitami, které nabízí naše farnost dětem. Bližší informace jsou ve vývěsce.

Pěší pouť do Čenstochové bude letos 23. - 28. července. Společné putování je naplněno modlitbou, zpěvem, rozjímáním, přednáškami… Plakátek je ve vývěsce.

Dnešní sbírka je určena na potřeby TV Noe.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

 

OZNÁMENÍ
na 10. týden v mezidobí 10. - 16. června 2018

V pondělí 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.

V úterý 12. června v naši diecézi slavíme památku bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů, mučedníků.

Ve středu 13. června je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

V červnu pobožnosti k Božskému srdci Páně vždy v pátek na začátku mše svaté.

V pondělí 11. června v 16 hod. bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a pak mariánské večeřadlo v katedrále.

Příští neděli 17. června bude sbírka na potřeby Tv Noe.

Vzadu na stolku je k podpisu petice proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Petice má podporu našich biskupů. Více také na internetu: http://cze.ceinspiration.eu

 

OZNÁMENÍ
na 8. týden v mezidobí 27. května - 2. června 2018

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Při mši svaté v 8 hodin se konalo zasvěcení naší farnosti Panně Marii. Při mši svaté v 10:30 přistoupilo/přistoupí k prvnímu svatému přijímání 7 dětí.

V pondělí 28. května je den modlitby 24/1 a postu za farnost. Prosím, zapište se na modlitbu vzadu na stolku. Adorace v kostele bude od 18 do 21 hodin.

Úterní přednáška naroVinu 29. května nese název Fenomén homosexuality – přednáší Lukáš Engelmann a Marek Macák. V Klubu Atlantik v 17 hodin.

Ve středu 30. května je památka sv. Zdislavy.

Ve čtvrtek 31. května je Slavnost Těla a krve Páně, doporučený svátek. Mše svaté budou v našem kostele v 7 a 17 hodin.
V katedrále budou v tento den sloužit mši svatou v 18 hodin naši biskupové. Následovat bude eucharistický průvod do kostela sv. Václava. Více informací ve vývěsce. Zveme.

V pátek 1. června je první pátek, připomínáme si památku sv. Justina, mučedníka.

Tento týden je také první sobota v měsíci. Růžencové večeřadlo je od 15:15.

Příští neděli po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.

V měsíci červnu budou pobožnosti k Božskému srdci Páně vždy v pátek na závěr mše svaté.

Na svátost manželství se připravují Jan Mikula a Kateřina Povýšilová.

V úterý 22. května požehnal otec biskup František Václav Lobkowicz na Církevní ZŠ Přemysla Pittra školní kapli.

V sobotu 26. května byli na Jasné Hoře vysvěceni 3 paulínští kněží, v Šaštíně přijal svátost kněžství 1. V červnu budou vysvěceni 2 další v Austrálii a v Kamerunu. Prosíme, zahrněte všech 6 paulínských novokněží do svých modliteb.

Pěší pouť do Čenstochové bude letos 23. - 28. července. Společné putování je naplněno modlitbou, zpěvem, rozjímáním, přednáškami... Zveme.

Od 8. do 10. června proběhne křesťanský festival Slezská lilie. Letáčky jsou vzadu na stolku.

Sbírka z minulé neděle na Charitu činila 5.634,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Dnes ještě můžete odevzdat v sakristii reflexní pásky na Ukrajinu.

Dnes se uzavírají přihlášky na víkend školy křesťanského života a evangelizace 1. - 3. června. Zvu vás k účasti na této duchovní akci.

Děkuji za pomoc s přípravou i průběhem Noci kostelů, výzdobu, úklid po akci a také úklid věže. Díky všem dobrovolníkům i účinkujícím. O letošní Noci kostelů navštívilo náš kostel 400 účastníků.
Také děkuji za pravidelný úklid kostela.

 

OZNÁMENÍ
na 7. týden v mezidobí 20. - 26. května 2018

Dnes 20. května slavíme slavnost Seslání Ducha svatého. Končí doba velikonoční, začíná liturgické mezidobí. Sbírka dnešní neděle je určena na Charitu.

V pondělí 21. května je památka Panny Marie, Matky církve.

Ve čtvrtek 24. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze.

Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.
Tento den je dnem vzájemných modliteb bohoslovců a naší farnosti.
Při mši svaté v 8:00 hodin bude zasvěcení farnosti Panně Marii, na které se připravujeme novénou. Také v osobních modlitbách prosím pamatujte na tento úmysl.
Při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.
První svaté přijímání dětí bude při mši svaté v 10:30.

V pátek 25. května proběhne Noc kostelů. Program je zde nebo na webu Noci kostelů.

V pondělí 28. května se budeme společně modlit za naši farnost a její potřeby. Rozpis s modlitbou 24/1 je k dispozici vzadu na stolku. Adorace na tento úmysl proběhne v našem kostele od 18 do 21 hodiny.

Ve vývěsce najdete pozvánku na přednášku z cyklu naroVinu na 29. květen.

Ve dnech 1.-3. června proběhne jarní víkend Školy křesťanského života a evangelizace. Přihlásit se můžete osobně na faře, nebo využít kontaktů na stránkách www.skolamarie.cz. Všichni jste srdečně zváni.

Na svátost manželství se připravují Jan Mikula a Kateřina Povýšilová a také Miroslav Klímek a Marta Večerková.

Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce diecézní charity se obracejí s prosbou o podporu sbírky reflexních pásků na Ukrajinu. Reflexní pásky můžete odevzdat v kostele do příští neděle.

 

OZNAMENÍ
na 7. týden velikonoční 13. - 19. května 2018

Dnes 13. května je 7. neděle velikonoční.

V pondělí 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola. V 16 hodin bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a pak v 16:30 hodin mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále.

Ve středu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

V sobotu 19. května od 18 do 20 hodin zveme všechny do kostela na Svatodušní bdění. Povedou sestry Misionářky Lásky.

V neděli 20. května je slavnost Seslání Ducha Svatého. Při mši svaté v 8:00 hod. proběhne obnova svátosti biřmování. Sbírka této neděle je určena na charitu.

Na svátost manželství se připravují Jan Mikula a Kateřina Povýšilová a také Miroslav Klímek a Marta Večerková.

V úterý 29. května proběhne jako každé poslední úterý v měsíci přednáška cyklu naroVinu, který pořádá naše farnost. Plakátek s bližšími informacemi je k dispozici ve vývěsce.

Ve dnech 1.-3. června proběhne jarní víkend Školy křesťanského života a evangelizace. Přihlásit se můžete osobně na faře, nebo využít kontaktů na stránkách www.skolamarie.cz. Všichni jste srdečně zváni.

 

OZNÁMENÍ
na 6. týden velikonoční 6. - 12. května 2018

Dnes (6. května) je 6. neděle velikonoční.
Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

Ve dnech 7.-8. května proběhne ve farnosti vizitace z Řádu Paulínů.

Ve čtvrtek 10. května je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. Mše svaté budou v našem kostele v 7:00 a 17:00 hodin.

V pátek 11. května začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.

V pátek 11. května bude v kostele od 18:30 sloužena mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

V linii zasvěcení, ke kterému nás pozvala Panna Maria při zjevení ve Fatimě (1917) došlo k zasvěcení světa, následně naší země a po národní pouti do Fatimy všech diecézí Čech a Moravy. Naši biskupové doporučili zasvětit také všechny farnosti.

Na tuto událost se budeme připravovat modlitbu novény od 18. 5. Zasvěcení naší farnosti Panně Marii bude v neděli 27. 5. při mši svaté v 8:00 hodin.

V sobotu 12. 5. se koná na Maria Hilf u Zlatých Hor Diecézní Pouť rodin. Plakátek je ve vývěsce.

V neděli 13. 5. je v Hrušově Fatimská pouť. Plakátek je ve vývěsce.

Příští neděli 13. 5. je svátek matek.

Magda Šlachtová začala pracovat na biskupství v Katechetickém centru. Děkujeme jí za práci v naší farnosti.

Sbírka z minulé neděle na opravy činila 4.342,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Vyšlo květnové číslo Přívozníku.

 

OZNÁMENÍ
na 5. týden velikonoční 29. dubna – 5. května 2018

Dnes 29. dubna je 5. neděle velikonoční.

V pondělí 30. dubna modlitebním řetězcem 24/1 myslíme na potřeby naší farnosti. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku. V rámci této modlitby je možné se zúčastnit ve stejný den adorace od 18 do 21 hodiny. Děkuji za Vaše zapojení.

V úterý 1. května je památka sv. Josefa, dělníka.

V měsíci květnu zasvěcenému Panně Marii všechny srdečně zvu k májovým pobožnostem. Májové během týdne začínají v obvyklém čase, mše svatá následuje. V neděli je májová 10 minut před ranní mší svatou.

Ve středu 2. května si připomínáme památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Pátek 4. května je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu 5. května v 10:00 hodin bude v kostele složena mše svatá slovenských poutníků z Topoľčan. Celebrovat bude o. Wieslaw Zając.

V sobotu 5. května se jako každou první sobotu v měsíci modlíme v našem kostele modlitbu Večeřadla. Všichni jste srdečně zváni ke společné modlitbě růžence, která začne v 15:15 hod.

Příští neděli 6. května se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

Ve dnech 8.-10. června proběhne další ročník křesťanského festivalu Slezská Lilie. Výtěžek z celé akce je určen pro Nadační fond Betlém nenarozeným a Azylový dům pro matky s dětmi v tísni. Více informací na plakátku ve vývěsce.

 

OZNÁMENÍ
na 4. týden velikonoční 22.-28. dubna 2018

Dnes je 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého Pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

V pondělí 23. dubna slavíme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.

Ve středu 25. dubna svátek sv. Marka, evangelisty.

V úterý 24. dubna od 17 hodin pořádá naše farnost v klubu Atlantik další přednášku z cyklu naroVinu. Všichni jste srdečně zváni. Více informací na plakátku ve vývěsce.

Ve stejný den proběhne v ostravském Trojhalí Karolina Fotbalový turnaj Homeless Cup Morava 2018, pořádaný ostravskou Charitou a Armádou Spásy. Program potrvá od 9 do 15 hodin. Vstup pro veřejnost zdarma.

Ve středu 25. dubna jsou všichni zváni do kostela sv. Václava v Ostravě na jarní koncert ostravské Janáčkovy konzervatoře. Plakátek ke koncertu je na nástěnce v předsíni kostela.

V pondělí 30. dubna modlitebním řetězcem 24/1 myslíme na potřeby naší farnosti. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku. V rámci této modlitby je možné se zúčastnit ve stejný den adorace od 18 do 21 hodiny. Děkuji za Vaše zapojení.

Ve dnech 1.-3. června proběhne jarní víkend Školy křesťanského života a evangelizace. Přihlásit se můžete osobně na faře, nebo využít kontaktů na stránkách www.skolamarie.cz Všichni jste srdečně zváni.

Sbírka minulé neděle určena na účel Repatriace migrantů (vrácení uprchlíků do jejich rodiště po válce) činila 10.148,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Srdečně děkujeme za pravidelný úklid kostela. Kdo by se chtěl zapojit a pomoci, může se domluvit s Janou Barčovou (tel.: 736 772 116).

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

 

OZNÁMENÍ
na 3. týden velikonoční 15.-21. dubna 2018

Dnes 15. dubna je třetí neděle velikonoční.

Týden modliteb za duchovní povolání proběhne ve dnech 16.-22. dubna. Končí světovým dnem modliteb za duchovní povolání. Modlitby a úvahy na téma Duchovní povolání je možné najít na internetu: www.hledampovolani.cz.

V pondělí 16. dubna proběhne od 16 hodin Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Po něm následuje v 16:30 hod. mariánské večeřadlo v katedrále, vedené P. Šustáčkem.

V úterý 24. dubna zve Charita Ostrava spolu s Armádou spásy na Fotbalový turnaj Homeless Cup Morava 2018. Jde o turnaj týmů klientů a pracovníků azylových domů. Uskuteční se od 9 do 15 hodin v ostravském Trojhalí Karolina. Vstup pro veřejnost zdarma.

Dnešní sbírka je určena na účel Repatriace migrantů (vrácení uprchlíků do jejich rodiště po válce).

 

OZNÁMENÍ
na 2. týden velikonoční 8.-14. dubna 2018

Dnešní neděle 8. dubna je nedělí Božího milosrdenství.

V pondělí 9. dubna slavíme Slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá bude v kostele v 7 hodin. Při mši svaté bude možnost zahájit Duchovní adopci. Jedná se o devítiměsíční modlitbu, kterou se přihlášený zájemce modlí za dítě v lůně matky, ohrožené potratem. Informace jsou na letácích vzadu na stolku.

Ve středu 11. dubna si připomínáme památku sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.

V pátek 13. dubna bude v našem kostele od 18:30 hod. sloužena mše za uzdravení, smíření a odpuštění.

V sobotu 14. dubna jste zváni na Velikonoční Veselici. Informace ve vývěsce a na internetových stránkách: www.velikonocniveselice.cz

Velikonoční sbírka na Kněžský seminář činila 7.408,-Kč. Sbírka od Božího hrobu určena na opravy chrámů ve Svaté Zemi činila 1.670,-Kč. Pán Bůh zaplať.

Ve dnech 16.-22. dubna proběhne Týden modliteb za duchovní povolání. Končí světovým dnem modliteb za duchovní povolání. Modlitby a úvahy na téma Duchovní povolání je možné najít na stránkách: www.hledampovolani.cz

V pondělí 16. dubna proběhne od 16 hodin Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Po něm následuje v 16:30 hod. mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále, vedené P.Šustáčkem.

 

OZNÁMENÍ
na 1. týden velikonoční 1.-7. dubna 2018

Ať radostná zpráva o Ježíšově vzkříšení naplní celý Váš život. Sdílejme ji s ostatními, abychom všichni mohli najít klid a radost ve svých životech. Přeji Vám požehnané Velikonoce a moc děkuji všem za pomoc s přípravou svátků, za přání i dary. Pán Bůh zaplať.

Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář v Olomouci.

Po ranní mši se sejdou členové Živého růžence.

Mše svaté na velikonoční pondělí budou v 8 a 17 hodin.

Mše svaté od Velikonoc i přes týden už budou v kostele.

Do pokladničky u Božího hrobu můžete přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi.

Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Večeřadlo v sobotu v 15:15 ještě v kapli na faře.

Příští neděle je neděle Božího milosrdenství.

V pondělí 9. dubna je slavnost zvěstování Páně. Při mši svaté v 7 hodin začne v naší farnosti 8. ročník Duchovní adopce. Jedná se o devítiměsíční modlitbu, kterou se přihlášený zájemce modlí za dítě v lůně matky, ohrožené potratem. Informace na letácích vzadu na stolku.

Ve dnech 16.-22. dubna proběhne Týden modliteb za duchovní povolání.

Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce diecézní charity se obracejí s prosbou o podporu sbírky reflexních pásků na Ukrajinu. Sbírka začíná dnes a potrvá do 31. května 2018.

V neděli 8. dubna jsou všichni zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích na benefiční koncert na podporu handicapovaných. Plakátek s bližšími informacemi je ve vývěsce.

 

OZNÁMENÍ
na Svatý týden 25.-31. března 2018

Dnes Květnou nedělí začíná Svatý týden.
Pamatujte prosím na svátost smíření, rozpis se zpovědní službou v Ostravě najdete ve vývěsce.

V pondělí 26. března proběhne modlitba 24/1 za naši farnost. Čas své modlitby můžete zapsat do připraveného rozpisu vzadu na stolku.

V úterý 27. března proběhne v klubu Atlantik přednáška cyklu naroVinu, na téma Vliv vnitřního uzdravení na duchovní život. Od 17 hodin přednáší Mgr. Václav Čáp. Plakátek je ve vývěsce.

Vzadu na stolku je rozpis na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu. Prosíme, zapište se, abychom zajistili modlitební přítomnost u Nejsvětější svátosti.

Obřady během Velikonočního tridua budou probíhat v kostele.
Zelený čtvrtek - mše svatá v 17:00.
Velký pátek - křížová cesta v 10:00, bohoslužba v 17:00.
Bílá sobota - velikonoční vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v 19:00. Prosím, přineste se sebou svíčky.
Do pokladničky u Božího hrobu budete moci přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi.
Na Velký pátek začíná novéna před Nedělí Božího milosrdenství.
Na Boží hod velikonoční mše svaté budou jako v neděli.
Po ranní mši se sejdou členové Živého růžence.
Sbírka na velikonoční neděli je určena na kněžský seminář v Olomouci.

Mše svaté na Velikonoční pondělí 2. dubna slavíme v 8 a v 17 hodin.
V pondělí 9. dubna začne v naší farnosti 8. ročník Duchovní adopce. Jedná se o devítiměsíční modlitbu, kterou se přihlášený zájemce modlí za dítě v lůně matky, ohrožené potratem.

V neděli 8. dubna jsou všichni zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích na benefiční koncert na podporu handicapovaných. Plakátek s bližšími informacemi je ve vývěsce.

Farnost Stará Bělá nabízí volná místa na poutní zájezd do Plzně a na Svatou Horu. Termín je 13.-15. dubna. Informace ve vývěsce.

Ve dnech 16.-22. dubna proběhne Týden modliteb za duchovní povolání.

 

OZNÁMENÍ
na 5. týden doby postní 18.-24. března 2018

Dnes 18. března je pátá neděle postní. Začíná týden modliteb za mládež.

V pondělí 19. března slavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Tento den je doporučeným svátkem. Mše svatá je v kapli na faře v 7:00. U sester Misionářek Lásky v 17:00.

Příští neděle 25. března je neděle Květná, neboli Pašijová. Žehnání ratolestí bude na začátku každé mše svaté.

V pondělí 26. března se může každý zapojit do modlitby 24/1 za naši farnost. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

Pamatujte prosím na svátost smíření před Velikonocemi. Příležitost je před každou mší svatou, a také ve středu 28. března od 18:00 do 20:00 hodin.

Na stolku je také rozpis s adorací u Božího hrobu na Bílou sobotu. Děkuji za Vaše zapojení.

Velikonoční triduum v naší farnosti oslavíme:
Zelený čtvrtek mše svatá v 17:00 v kostele.
Velký pátek křížová cesta v 10:00 v kostele, bohoslužba v 17:00 v kostele.
Bílá sobota velikonoční vigilie v 19:00 v kostele.

Pořad bohoslužeb v ostravském děkanátu je ve vývěsce.

Děkuji skupince žen za pravidelný úklid kostela a ženám ze středečního společenství za umytí oken na faře.

Vhodným dárkem pro postní i velikonoční dobu je hudební, velikonoční CD Tečka za člověkem, naší scholy Přyvozacy. Cena jednoho kusu činí 150,-Kč. Zájemci si mohou CD zakoupit na faře.

V sobotu 14. dubna jsou všichni srdečně zváni na Velikonoční Veselici. Letos proběhne v Obecním sále Ludgeřovice. Informace na stránkách www.velikonocniveselice.cz, nebo na plakátku ve vývěsce.

 

OZNÁMENÍ
na 4. týden doby postní 11.-17. března 2018

V pondělí 12. března jsou všichni srdečně zváni na Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Začátek v 16 hodin.

Ve čtvrtek 22. března se bude znovu projednávat na Magistrátu Prahy Mariánský sloup. Prosíme o Vaše modlitby.

V sobotu 14. dubna v obecním sále Ludgeřovice proběhne Velikonoční Veselice. Informace na stránkách www.velikonocniveselice.cz

Schola Přyvozacy natočila hudební, velikonoční CD Tečka za člověkem. Cena jednoho kusu činí 150,-Kč. Zájemci si mohou CD, které je vhodným dárkem pro postní i velikonoční dobu, zakoupit na faře.

Zájemci o adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu se mohou zapsat do rozpisu vzadu na stolku.

16.-18. března, proběhne v Hlučíně setkání mládeže s otcem biskupem – Biscup, na které zve také Mons. Pavel Posád, biskup delegát pro mládež:

Milí mladí přátelé,
blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na diecézní setkání mládeže.
Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.
Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.
Myslím na vás v modlitbách. + Mons. Pavel Posád, biskup delegát pro mládež

V sobotu 7. dubna se uskuteční další ročník Národního pochodu pro život. Registrace na http://pochodprozivot.cz

 

OZNÁMENÍ
na 3. týden doby postní 4.-10. března 2018

Dnes 4. března je III. neděle postní.

Sbírka z minulé neděle Haléř sv. Petra činila 5.717,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý 6. března proběhne od 16 hodin v sále u kostela Tříkrálové poděkování pro dobrovolníky Tříkrálové sbírky. Na akci je třeba se přihlásit a je určena pouze pro ty, kteří se zúčastnili koledování. Hlásit se můžete u Honzy.

V pátek 9. března je v 18:30 v kapli na faře mše svatá za uzdravení smíření a odpuštění.

Ve dnech 9.-10. března proběhne u Salesiánů 24 hodin pro Pána. Jde o akci iniciovanou Svatým otcem pro hlubší prožívání postní doby a přípravu na Velikonoce.

Během víkendu 16.-18. března, proběhne v Hlučíně tradiční setkání mládeže s otcem biskupem – Biscup. Podrobnější informace s možností registrace najdete na stránkách diecezko.doo.cz

V týdnu před Květnou nedělí 18.-25.3. proběhne týden modliteb za mládež. Cíle tohoto týdne jsou: doprovázet aktivity mládeže modlitbou; pomoct mládeži v uvědomění, že jsou součástí společenství církve; vnímat krásu i obtížnost tohoto životního období. Brožurku k týdnu modliteb je možné najít na: tmm.signaly.cz

V sobotu 7. dubna proběhne v Praze Národní pochod pro život. K tomuto účelu bude vypraven z Bohumína zvláštní vlak. Pro přihlášené bude zajištěn rychlý oběd. Děti mají dopravu i oběd bezplatný. Registrace na http://pochodprozivot.cz

Ve vývěsce najdete poděkování papežských misijních děl za finanční podporu.

Vzadu na stolku je rozpis na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu, je možno se zapsat.

Děkujeme za úklid kostela.

Vyšlo nové číslo měsíčníku Okno.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

 

OZNÁMENÍ
na 2. týden doby postní 25. února – 3. března 2018


V pondělí 26. února myslíme modlitbou 24/1 na potřeby naší farnosti. Všichni, kteří by se do této modlitby chtěli zapojit, se můžou zapsat do rozpisu vzadu na stolku.

V úterý 27. února proběhne v rámci cyklu naroVinu přednáška na téma Hudba a její skryté poselství. Všechny srdečně zveme na 17 hodinu do klubu Atlantik. Více na plakátku ve vývěsce.

Příští pátek 2. března je prvním pátkem v měsíci. Před 17. hod bude Litině k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V 17 hod. Křížová cesta a Mše svatá.

V sobotu 3. března se modlíme ve farní kapli od 15:15 hod Večeřadlo. Všichni jsou zváni ke společné modlitbě růžence.

V neděli 4. března se sejdou po ranní mši svaté členové Živého růžence.

Charita Ostrava nabízí volné pracovní místo na pozici Všeobecná zdravotní sestra pro Hospic sv. Lukáše v Ostravě – Výškovicích. Více informací na nástěnce v předsíni kostela.

Dalším projektem Charity jsou postní pokladničky, jejichž prostřednictvím můžete podpořit díla Charity, nebo farní společenství. Postničky jsou k dispozici vzadu na stolku, popřípadě v zákristii.

Děkuji všem, kteří dnes přispěli do sbírky Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať.

 

OZNÁMENÍ
na 1. týden doby postní 18.-24. února 2018

Ve čtvrtek slavíme svátek Stolce sv. apoštola Petra.
Příští neděli je sbírka Haléř sv. Petra. Při ranní Mši svaté zazní latinské ordinárium.

Pán Bůh zaplať za úklid kostela.

V pátek v 17 hodin se modlíme křížovou cestu, na kterou navazuje Mše Svatá.

V pondělí 26. února se modlíme modlitbou 24/1 za potřeby naší farnosti. Rozpis s dvacetičtyřhodinovou modlitbou najdete vzadu na stolku.

V sobotu 24. února proběhne v kině Luna, v Ostravě - Zábřehu duchovní obnova s Veronikou Barátovou. Plakátek najdete ve vývěsce. Sobotní obnově předchází Večer chval, který proběhne v pátek 23. února v kostele Sv. Ducha od 19 hodin.

Celonárodní projekt Noc kostelů proběhne letos 25. května. Pokud byste se chtěli zapojit a pomoci při organizaci a samotném průběhu, prosíme, hlaste se na faře.

Farnost Ostrava – Hrušov srdečně zve na duchovní obnovu s o. Vojtěchem Kodetem, která proběhne v sobotu 9. června od 10 hodin. Více informací na plakátku v předsíni kostela.

Nejen pro kněze, jáhny, řeholníky ale i pro širokou veřejnost připravuje Pastorační středisko Arcibiskupství pražského ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy Letní školu liturgiky. Škola proběhne od 21. do 26. srpna v želivském klášteře. Více na stránkách www.liturgie.cz/letni-skola

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

 

OZNÁMENÍ
na 6. týden mezidobí a začátek doby postní 11.-17. února 2018

Ve středu 14. února je Popeleční středa – den přísného postu. Ranní mše svatá v 7 hodin bude v kapli na faře. Mše v 17 hodin bude v kostele. Při mších bude udělován popelec.
Během postní doby se budeme každý pátek modlit Křížovou cestu, pak bude navazovat Mše svatá.

Pro postní dobu jsou určeny pokladničky – Postničky, vzadu na stolku. Tímto charitním dílem můžete finančně přispět na různé aktivity charity. Více na plakátku v předsíni kostela.

Děkujeme všem, kteří pomohli s odstraňováním sněhu a pořezáním vánočních stromků. Pán Bůh zaplať.

V pondělí 12.února v 16 hodin bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. V 16:30 hod. mariánské večeřadlo v katedrále.

V úterý 27. února proběhne od 17 hodin v klubu Atlantik přednáška cyklu naroVinu, na téma Hudba a její skryté poselství. Více na plakátku ve vývěsce.

Během víkendu 16.-18. března, proběhne v Hlučíně tradiční setkání mládeže s otcem biskupem – Biscup. Podrobnější informace s možností registrace najdete na stránkách diecezko.doo.cz.

Pastorační sekce ČBK a Národní centrum pro rodinu zve na Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP v Olomouci, kde se 1. března uskuteční seminář „Ideologie gender“, věnovaný aktuální ideologické hrozbě útočící na rodinu. Více na stránkách www.rodiny.cz.

 

OZNÁMENÍ
na 5. týden mezidobí 4. -10. února 2018

V pondělí 5. února památka sv. Agáty, panny a mučednice.

V úterý 6. února památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

V pátek 9. února bude ve farní kapli od 18:30 hod. sloužena mše za uzdravení, smíření a odpuštění.

V sobotu 10. února památka sv. Scholastiky, panny.

Na neděli 11. února připadá světový den nemocných. Při mši svaté v 8:00 se bude udělovat svátost pomazání nemocných.

Škola křesťanského života a evangelizace proběhne ve dnech 9.-11. února. Více ve vývěsce, nebo stránkách www.skolamarie.cz 

V sobotu 10. února je duchovní setkání Zrnko hořčice v Ostravě – Pustkovci. Více na plakátku ve vývěsce.

V sobotu 24. února vede sestra Veronika Barátová v kině Luna duchovní obnovu Křesťan na křižovatce duchovních cest. Přihlášení a informace na plakátku.

Před čtyřmi lety Svatý otec inicioval aktivitu 24 hodin pro Pána související s hlubším prožíváním postní doby a přípravou na Velikonoce.
9.-10. března proběhne 24 hodin pro Pána u Salesiánů.

Tento týden dorazí od Charity pokladničky na postní dobu – Postničky. Můžete do nich střádat a určit na co má být Váš dar použit. Děkujeme za Vaše zapojení.

Děkujeme všem zúčastněným za úklid betléma a kostela. Pán Bůh zaplať.

Na věčnost se odebral P. Michal František Jadavan. Pohřební oznámení je ve vývěsce.

Vyšlo nové číslo Okna a Immaculaty.

Dnes po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence. Pokud se chcete přidat a modlit se každý den jeden desátek růžence na konkrétní úmysly, můžete po mši zůstat.

 

OZNÁMENÍ
na 4. týden mezidobí 28. ledna – 3. února 2018

Zítra 29. ledna je den modlitby a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat do rozpisu 24/1, který je na stolku. Děkujeme.

V pondělí 29. ledna bude od 14 hodin úklid betléma. Pokud můžete, prosíme o Vaši pomoc. Děkujeme.

V úterý 30. ledna bude v klubu Atlantik další přednáška cyklu narovinu. Informace jsou ve vývěsce.

Ve středu 31. ledna je památka sv. Jana Bosca, kněze.

V pátek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu; také je první pátek v měsíci. Mše svaté budou v 7 hodin v kapli na faře a v 17 hodin v kostele. Žehnání svící na obou mších.

Tento týden je první sobota v měsíci, růžencová modlitba večeřadla od 15:15 hodin.

V sobotu 3. února bude karneval pro děti. Pokud máte zájem se zúčastnit nebo chcete něčím přispět do tomboly, můžete se obrátit na Honzu. Informace jsou vývěsce.

Pro všechny, kdo mají zájem o duchovní formaci, společenství, modlitbu… je určena nabídka Školy křesťanského života a evangelizace. Víkend je 9.-11. února.

Svátost nemocných se bude udělovat v neděli 11. února při mši sv. v 8:00 hodin.

V postní době 24. února v kině Luna v Ostravě – Zábřehu proběhne duchovní obnova vedena sestrou Veronikou Barátovou. Informace ve vývěsce.

Charita Ostrava děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do Tříkrálové sbírky. V našem ostravském regionu se vykoledovalo celkem 2.097.804,- Kč. V naší farnosti 50.027,- Kč. Všem dárcům i koledníkům Pán Bůh zaplať.

 

OZNÁMENÍ
na 3. týden mezidobí 21. – 27. ledna 2018

Dnes slavíme poutní slavnost sv. Pavla I. poustevníka, patrona a patriarchy Řádu Paulínů. Mši svatou v 10:30 hod. s požehnáním pro děti bude celebrovat farář ze Starého Bohumína P. Jan Bernard Mryka OFM.

Prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujme více na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách.

Ve středu 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 25. ledna slavíme svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

V pátek 26. ledna – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

V neděli 28. ledna zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

V pondělí 29. ledna je den modlitby a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat do rozpisu 24/1, který je na stolku.

Děkujeme za úklid kostela.

V úterý 30. ledna v klubu Atlantik další přednáška cyklu narovinu. Informace k akci najdete na plakátku ve vývěsce.

Ve dnech 9.-11. února se mohou všichni zájemci zúčastnit zimního víkendu Školy křesťanského života a evangelizace. Přihlásit se můžete osobně na faře, nebo využít kontaktů na plakátku ve vývěsce. Těšíme se na vás.

V postní době 24. února v kině Luna v Ostravě – Zábřehu proběhne duchovní obnova vedena sestrou Veronikou Barátovou. Informace ve vývěsce.

 

OZNÁMENÍ
na 2. týden mezidobí 14. – 20. ledna 2018

Slavnost sv. Pavla, I. poustevníka, patrona a patriarchy Řádu Paulínů si připomeneme v pondělí 15. ledna.
Včera začala novéna.
Poutní slavnost bude v neděli 21. ledna. Mši svatou v 10:30 hod. s požehnáním pro děti bude celebrovat farář ze Starého Bohumína P. Jan Bernard Mryka, OFM.

V úterý 16. ledna je svátek Panny Marie, Královny poustevníků.

Ve středu 17. ledna si připomínáme památku sv. Antonína, opata.

Ve čtvrtek 18. ledna památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.

V sobotu 20. ledna si připomínáme památku bl. Eusébia, zakladatele Řádu Paulínů.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do Tříkrálového koledování. Poděkování koledníkům proběhne v sobotu 10. února.

Od 19. do 21. ledna proběhne víkend Oasis pro mládež ve věku 13-18 let. Duchovní obnova s tématem Cože? Ježíšovým učedníkem?, proběhne v Salesiánském středisku Dona Bosca. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

Lednová přednáška cyklu narovinu na téma Agresivita v intimních vztazích, proběhne v úterý 30. ledna v klubu Atlantik. Informace k akci najdete na plakátku ve vývěsce.

Ve dnech 9.-11. února se mohou všichni zájemci zúčastnit zimního víkendu Školy křesťanského života a evangelizace. Přihlásit se můžete osobně na faře, nebo využít kontaktů na plakátku ve vývěsce. Těšíme se na vás.

 

OZNÁMENÍ
na 1. týden mezidobí 7. – 13. ledna 2018

Dnes na Svátek Křtu Páně končí liturgická dobá vánoční. Zítra začíná mezidobí.

V pondělí  8. ledna v 16 hodin bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí, následně od 16:30 hod. proběhne v katedrále mariánské večeřadlo.

V pátek 12. ledna bude ve farní kapli od 18:30 hod. sloužena mše za uzdravení, smíření a odpuštění.

Od soboty 13. ledna se začínáme modlit devítidenní novénu ke sv. Pavlu, prvnímu poustevníkovi, která předchází poutní slavnosti. Slavnost patrona řádu Paulínů slavíme v neděli 21. ledna. Součástí mše svaté v 10:30 hod bude žehnání dětem.

Děkujeme za úklid kostela. Kdo by chtěl pomoci s úklidem, může se domluvit s Janou Barčovou (tel.: 736 772 116).

Děkujeme také Biskupským lesům za darování a dovezení stromků.

Srdečně zveme všechny ve věku 13-18 na víkend Oasis, který proběhne od 19. do 21. ledna v Salesiánském středisku Dona Bosca. Plakátek k akci je ve vývěsce.

Od soboty 23. prosince má ostravská komunita sester Misionářek Lásky novou představenou. Je jí sestra Miriam Terez. Novým působištěm sestry Subasii je Rumunsko.

Diecézní Charita Ostrava nabízí několik pracovních nabídek. Plakátky k jednotlivým pozicím s kontakty, najdete ve vývěsce.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence. Noví zájemci jsou vítáni.

 

OZNÁMENÍ
na 2. týden doby vánoční 31. prosince – 6. ledna 2018

Dnes 31. prosince slavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši svaté v 10:30 bude žehnání manželům. Večer v 17 hodin bude sloužena mše svatá na poděkování za rok 2017.

V pondělí 1. ledna slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěceny svátek. Mše svaté v našem kostele v 8:00, 10:30 a 17:00 hodin.

V úterý 2. ledna památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

5. ledna je první pátek měsíce.

V sobotu 6. ledna na slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek. Mše svaté v našem kostele v 8:00 a 17 hod. U té příležitostí proběhne žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů.
Ve farní kapli od 15:15 hod. modlitba Večeřadla.

V neděli 7. ledna svátek Křtu Páně. Po ranní mši se sejdou členové Živého růžence.

Od 1. do 14. ledna 2018 proběhne Tříkrálová sbírka. Příspěvky získané koledováním budou použity na tyto projekty: podpora lidí v hospici, lidí bez domova, podpora ohrožených dětí, mládeže a osob ze zdravotním postižením. Zájemci o tříkrálové koledování mohou se hlásit u Honzy.

Program Aliančního týdne modliteb je ve vývěsce.

 

 

Starší oznámení v archivu.

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Kalendář
Srpen 2018
P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Banery
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner