Hymny

Hymny k poctě sv. Pavla, prvního poustevníka

     Hymnus I
ukázka melodie, akordy

K: Deciův hněv již se množí
chtě křesťanskou hubit krev.
"Jak to, že ty, sluha Boží,
pěješ Pánu volný zpěv?"
Půjdem tam, kde hory dálné
mlha ráno zahalí.
Pláštěm ticha se ovinem,
v hloubce mračen schováni.

L: Tak poustevník, svatý Pavel,
rozhodl se v srdci rád,
Vzdát se pozemských lákadel,
neboť svět jest plný zrad.
Neváhajíc na poušť kráčí,
pod kamennou skalní skrýš.
Za ním sestra kvílíc, pláčíc,
topí se tu v slzách svých.
 
K: Volá za ním žalu plná:
"Milovaný bratře můj,
tys můj poklad a ochrana,
stůj, pro slzy sestry stůj!
Nezavrhuj tak ukrutně
domov otcův, i dům svůj.
Ale znovu navaž pouta
z rodinných pij pohárů.

L: Jak jen ty tam slabým tělem
budeš moci v poušti žít?
Je to možné slabým srdcem
svoje ctnosti v poušti skrýt?
Tebe v Tébách sláva čeká,
vavříny tě čekají.
V poušti - tok zapomenutý;
vlasy tvoje zsinají."
 
K: Marné sestřiny jsou slova,
i lákavý ten jas hvězd.
Žárem plá mysl Pavlova,
v touze Bohem dát se vést.
Směle kráčí v tmavou alej,
Bohu nese žití květ.
V Bohu skládá své naděje,
světu zanechává svět.

L: Obraťme za ním zpět oči,
zhlédneme jak Pavel sám,
posvátnou pěšinou kráčí,
mužným srdcem napřed tam.
Zanechal všech výhod světa,
odložil svůj měkký šat.
Z listí palem oděv splétá
jejich plody jídá rád.
 
K: Jeho nápoj voda v zřídle,
co protéká v tichý háj,
povzbuzuje mysl jeho,
že Pán sluhům svým dá ráj.
A když je už prací zmožen,
a na spánek přijde čas,
chladná zem se stane ložem
a polštářem kámen zas.

L: Tak se věk svatého plní,
Bůh sesílá znaky své.
Denně havrana k poustevně
s půl bochníkem chleba šle.
Svatý Antonín jej našel:
„Ó, jak velký náš Bůh je,"
pták zas krouží rychlým letem:
„Dík za celý chléb, Otče."
 
K: V slzách hosta Pavel vítá
slovy:"Milý bratře můj,
smrt svoji už vidím zblízka,
konec žití cítím svůj.
Vyplň prosbu nehodného,
prokaž hříšnému milost,
běž pro plášť Atanezého,
v plášti tom ať lehnu v hrob."

L: Běží Antonín na cestu,
plášť svatého nese zpět,
ponáhlí se k tomu místu
pln předtuch a zlých snů jest.
A když přešel celou cestu,
došel k dveřím poustevny,
vidí: Pavel mrtev jest tu,
nádoba ctností svatých.
 
K: Vidí též jak cestou k nebi,
jeho duše vznáší se,
se slzami a žalostí
modlitbu za ním vyšle.
V plášť ovíjí zesnulého,
by v něm už sen věčný snil,
oblékl si šaty jeho,
co si z listí palem šil.

L: Pomyslel si na mohylu,
nebude to lehká věc,
náhle Bůh, co divy činí,
vykonal tu zázrak přec.
Skokem chvátají lvi strašní,
vykonat tu službu svou,
v úctě hřívy své pokloní,
v zemi drápy ryjí hrob.
 
K,L: Svatý Pavle, cos už v nebi,
pohleď na syny svoje.
Prosím přitáhni nás k sobě,
silou všech svých modliteb.
Cestou ctnosti veď nás stále,
dej od zlého pravý lék,
bychom Boha věčnou chválou
ctili s Tebou celý věk.
            

Hymnus II
ukázka melodie, akordy

K: Zpívejte synové,
od Pavlova ducha,
Nechť nám život jeho
dnes pobožné zpěvy sděluje.

L: Shromáždění každé
ve víře trvalé,
nechť mu šíří chválu,
zpěv svatý, hlas duší, srdcí chvění.
 
K: Pohleď, v lesní tichu,
Pavel věk svůj tráví
při skalnaté hraně
klaní se i koří tam Bohu.

L: Učí nás Boží muž
utíkat od světa,
tam naše odměna
u bran nebes čeká za rána.
 
K: Kde srdce člověka
v svatém stojí tichu,
Boží hlasy slyší,
tam Boží je starost odvěká.

L: Jen v lásce a víře
v samotě přešťastný,
Pavel je vzor živý
jak mají žít ducha rytíři.
 
K: Už dřímá hluchá poušť,
Pavel listí splétá,
z listí je jeho plášť
tak káže prostota, zkroušenost.

L: Bránou do věčnosti,
duch už vede tělo:
jen hrst datlí malou
denně míchá slzou tesknoty.
 
K: Dolů pod skalami
tichý prýští pramen,
a tu vodu blízkou
nabírá bez džbánu dlaněmi.

L: Až z rozkazu Pána
stává se novina:
Hle, havran začíná
přinášet půl chleba vždy z rána.
 
K: A když potřeba je
i pro hosta stravy,
letí pták laskavý
a podá mu celý chléb z nebe.

L: A na svoje chvály
volá Bůh svatého,
v Atanázův oděv
Antonín jej klade, zbolený.
 
K: Na znak vůle Boží
nový zázrak vzniká,
jdou hrozní lvi z pouště
kopat hrob, co tělo má chránit.

L: Za dědictví celé
vzal si Antonín ten
oděv z látky palem,
z listí tkaný, slabý, vybledlý.
 
K: Pokorně a tiše
Pavel Bohu sloužil,
službou neúnavnou
v těžkém boji s tělem a pýchou.

L: Po žití trvalém
jeho duch se vznesl,
zřekl se oděvu,
co dědictvím mu stal se celým.
 
K,L: Jen buďme jak skála
vytrvalí v službě,
až nám smrt otevře
ráj, kde Bohu věčná čest, sláva.

Prosby k Svatému Pavlu:
Svatý Pavle, Otče našeho Řádu - oroduj za nás
Svatý Pavle, věrný následovníku Krista
Svatý Pavle, muži mocné a živévíry
Svatý Pavle, milovníku samoty
Svatý Pavle, neúnavný v modlitbě a v pokání
Svatý Pavle, trpělivý v snášení trápení poustevnického života
Svatý Pavle, objímající svou obětavou láskou církev Kristovu a celé lidstvo
Svatý Pavle, vzore vytrvalosti na vyvolené cestě života
Svatý Pavle, připravený na setkání s Bohem ve chvíli smrti

Abychom s vírou prožívali naše řeholní povolání - vypros nám u Boha
Abychom zachováním řeholních slibů stávali se podobnými Kristu
Abychom plnili Kristovo přikázání lásky ke každému člověku
Abychom se uměli vroucně a vytrvale modlit
Abychom životním pokáním měli podíl na spásonosné lásce Kristově
Abychom nepodlehli pokušením utéci od Kříže
Abychom rozvážně užívali darů země a úspěchů techniky a kultury
Abychom odvážně směřovali k dokonalé lásce v duchu evangelia
Abychom cítili zodpovědnost za náš Řád a jeho apoštolské poslání
Abychom horlivě hlásali úctu k Panně Marii, Matce našeho Řádu

Na přímluvu blahoslavené Panny, Královny poustevníků - Prosíme, Tě Kriste,vyslyš nás
Skrze zásluhy všech svatých našeho Řádu

Abys naše řádové společenství rozmnožil a ctnostmi obohatil
Abys všem naším rodinám, konfratrům a dobrodincům dal plnost milosti
Abys prokázal své milosrdenství Bratrům, kteří od nás odešli
Abys naše chyby a nedostatky v lásce napravoval
Abys nepřátele církve milosti obrácení obdaroval
Abys věčné radosti zesnulým spolubratrům a dobrodincům našim udělil

Oroduj za nás Svatý Pavle, první poustevníku
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních

Modleme se:
Bože, který jsi svatému Pavlu, našemu Otci, na poušti umožnil dosáhnout svatosti, na jeho přímluvu dopřej nám, abychom pěstováním ducha modlitby, služby v lásce se přibližovali k Tobě. Skrze Krista, našeho Pána.

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Kalendář
Září 2018
P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Banery
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner